MENÜ
Hak ve Yükümlülükler

Fotografsatisi.com web sitesi sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilme ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servis içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri fotografsatisi.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak fesih ve sonlandırma hakkı vardır.

Fotografsatisi.com web sitesi reklam, bülten duyuru v.b. mesajları üyelerine gönderebilir. Mesajları üyeler almayı üye olarak kabul etmiş sayılırlar.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve iptali Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme hükümsüz kalacak; ancak, üyelik süresince sözleşme şartları geçerli sayılacaktır.

Doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. Üye olurken üyenin bildirdiği e-posta adresi ve yine üye tarafından belirtilen adrese yapılacak her türlü bildirimi kabul eder. Burada belirtilen adresin doğruluğu kullanıcıyı bağlar.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe, e-postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuyup anladığını kabul eder ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda belirtilen bütün koşulları kabul ediyorum